2017-03-27

Val av ledamöter till överstyrelse

Vid valmötet den 4 april har alla röstberättigade möjlighet att rösta på kandidater till Brandkontorets överstyrelse, de hundrade, för perioden 2017 -2021.

Ledamöter med utgående mandatperiod
För de personer som står till förfogande för omval redovisas huruvida de representerar fastighet med årsförsäkring respektive allframtidsförsäkring samt deras deltagandegrad (på bolagsstämmor) under den senaste mandatperioden.

Av de ledamöter vars mandatperiod i överstyrelsen går ut 2017 har tre (3) ledamöter avböjt omval. Därtill kommer att välja ersättare till fyra (4) ledamöter som av andra skäl inte längre är behöriga att ingå i överstyrelsen.

 Nyval av ledamöter
Sammanlagt har det inkommit 17 förslag på nya kandidater till sju vakanser i överstyrelsen. För varje kandidat lämnas en kortfattad presentation samt huruvida de representerar fastighet med årsförsäkring respektive allframtidsförsäkring.

Styrelsen har valt att presentera de till nyval föreslagna ledamöterna i två grupper, där den första gruppen bestående av 7 personer har bedöms som särskilt lämpliga ledamöter av överstyrelsen.

Den andra gruppen består av personer som i flertalet fall redan har familjemedlemmar i överstyrelsen, vilket enligt tradition och styrelsens bedömning gör att de inte är lika lämpliga att, för närvarande ingå i överstyrelsen.

En presentation av nya kandidater samt ledamöter med utgående mandatperiod ges här Val av ledamöter till överstyrelsen.