BOSTADSBYTE

Vid lägenhetsbyte ska vår blankett för bostadsbyte fyllas i. Blanketten bör
vara oss tillhanda, fullständigt ifylld, en månad innan bytet önskas genomfört. Blanketten utgör en del av vårt underlag för bedömning av bytet och skall också ge oss bytesparternas synpunkter på lägenhetens skick.

Eventuella skador

Eventuella skador i lägenheten ska innan bytet godkänns åtgärdas av frånträdande hyresgäst, alternativt att medel för skadans åtgärdande deponeras hos oss. Om skador eller vanvård inte anges i protokollet övertar tillträdande hyresgäst ansvaret för dessa.

Byteskedja

Föreligger byteskedja med flera parter skall hela kedjan redovisas.

Ansökan om bostadsbyte

För att ansöka om bostadsbyte ska du först fylla i ansökan som du sedan skriver ut. Ansökan ska undertecknas av såväl frånträdande som tillträdande hyresgäst och skickas eller lämnas in till oss i original. Till ansökan skall personbevis bifogas för samtliga personer som är involverade i lägenhetsbytet.

Brandkontorets bostadsbytarsystem

Med vårt bostadsbytarsystem kan du anmäla intresse för byte av bostad inom Brandkontorets fastighetsbestånd. Observera att du måste ha tillgång till en speciell kod första gången du registrerar dig. Ring oss på 08-54528600 eller skicka e-post till info@brandkontoret.se så får du koden.

Inloggning Brandkontorets bostadsbytarsystem

undefined

 

Med Brandkontorets bostadsbytarsystem
kan du anmäla intresse för byte
av bostad inom våra fastigheter.