UTDELNING

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som lyder:

Brandkontorets goda konsolidering medför att den ordinarie utdelningen för Serie I och Serie III i princip bestäms med utgångspunkt från hela resultatet för respektive serie, med avdrag för orealiserade och realiserade värdeförändringar samt skatt. Eventuell bonusutdelning avgörs av i vilken omfattning realisationsresultat uppstått för respektive serie. Det är styrelsens ambition att det reala värdet av den ordinarie utdelningen över tiden ska höjas.” Av de vinstmedel som stod till förfogande vid bolagsstämman 2016 avseende räkenskapsår 2015, har enligt överstyrelsens beslut 147 065 029 kr avsatts till utdelning och återstoden överförts i ny räkning.