Personuppgiftslagen ersätts av nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft. GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar av dessa ska vara lagliga. Förordningen ger den registrerade rätt till information om behandlingen och tillgång till personuppgifter, rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift? Vilka uppgifter behandlar Brandkontoret och varför behandlingen är nödvändig?

 

En personuppgift är information om en fysisk person som kan kopplas till just den personen, till exempel ett telefonnummer eller en adress.

 

Brandkontoret behandlar personuppgifter för att kunna teckna, administrera och fullgöra försäkringsavtal vilket även innefattar att bedöma risker, fullgöra rättsliga skyldigheter och att framställa rättsliga anspråk. Brandkontoret behandlar även personuppgifter för att skicka ut information, sammanställa marknads- och kundanalyser samt statistik. De uppgifter Brandkontoret har kan också komma att lämnas till myndigheter och samarbetspartners, framför allt i fall av skadereglering, för att kunna tillvarata våra kunders intressen på bästa sätt och för att fullgöra våra skyldigheter som försäkringsgivare.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas av Brandkontoret och att få ett utdrag om detta (registerutdrag). Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall. Du kan även begära att hanteringen begränsas eller invända mot hanteringen av dina uppgifter samt begära att de uppgifter du själv har lämnat till oss flyttas till någon annan (s.k. dataportabilitet).

 

Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.datainspektionen.se