Årsförsäkring

Detta är vår mest omfattande försäkring och är speciellt utformad för dig som äger eller förvaltar en eller flera fastigheter. Den fungerar även som försäkring för bostadsrättsföreningar och för dig som äger ett hyreshus och är privat hyresvärd. Vår fastighetsförsäkring kan tecknas i en grundversion och anpassas med ett flertal effektiva tillägg för just din verksamhets unika förutsättningar och villkor.

Grundskyddet i fastighetsförsäkringen omfattar

  • Egendomsförsäkring som gäller vid skador på egendom, exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och läckage av vatten
  • Hyresförlust efter egendomsskador
  • Ansvarsförsäkring som gäller vid skadeståndskrav vid sak- eller personskador
  • Rättsskyddsförsäkring som gäller för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister

Komplettera grundskyddet i din fastighetsförsäkring

Brandkontorets fastighetsförsäkring ger dig ett grundläggande skydd för din fastighet. Utöver grundskyddet finns en rad kompletterande tilläggsförsäkringar som du kan teckna, utifrån ditt företags specifika behov eller de särskilda krav som ställs i lagar eller standardavtal.

Allriskförsäkring för byggnad

Ersätter de plötsliga och oförutsedda fysiska skador på försäkrade byggnader som inte ersätts av grundskyddet eller övriga tilläggsförsäkringar.

Försäkring för fastighetsförvaltning

Omfattar ett högre belopp för inventarier, pengar och värdehandlingar jämfört med grundförsäkringen. Om egendomsskada inträffar så ersätter försäkringen även vissa extrakostnader.

Husbocksförsäkring

Ersätter kostnader för sanering och reparation av fastigheter efter angrepp av husbock.

Maskinförsäkring – fastighet

Gäller för plötsliga och oförutsedda skador på fastighetens system för VVS, gas och el samt på hissar och maskiner i tvättstuga.

Olycksfallsförsäkring – fastighet

En försäkring för de boende i fastigheten och gäller när de skadas i gemensamma utrymmen som till exempel tvättstuga, eller när de deltar i någon aktivitet som arrangeras av fastighetsägaren, som en gårdsfest eller städdag.

Rättsskyddsförsäkring

Ersätter ombudskostnader i tvist vid skatte- och civilmål som har samband med den försäkrade verksamheten.

Saneringsförsäkring

Försäkringen ersätter saneringskostnader för att bekämpa ohyra som till exempel vägglöss och kackerlackor i bostaden.

Skadeståndsgarantiförsäkring

Denna försäkring ersätter skador på fastigheter som orsakats av hyresgäst som inte har en ansvarsförsäkring.

Värmekulvertförsäkring

Gäller för skador på ledningssystem i mark som rörledningar, värmeisolering och skyddshölje för distribution av värme och varmvatten samt därtill hörande kulvertkammare med utrustning.

undefined

 

Fastigheten Abisko 4 på
Fågelhundsgatan är försäkrad
hos Brandkontoret.