TRYGGHETSAVTAL

I samarbete med Anticimex erbjuder vi en tilläggstjänst som ger dig ett lönsammare och tryggare boende. Tjänsten, som kan tecknas av våra befintliga kunder, omfattar kontroll av brandsäkerhet och inspektion av inomhusmiljöer för att förhindra exempelvis vattenskador.

Förebyggande skydd mot vattenskador och brand

Brand- och vattenskador i fastigheter kostar årligen många miljarder kronor. Varje år inträffar omkring 3 000 bostadsbränder med ibland ödesdigra konsekvenser som följd. Ungefär 5% av alla bostäder drabbas av vattenskador. Faktum är att vattenskador kostar mer än bränder, inbrott och stormskador tillsammans. Många gånger beror skadorna på bygg- och installationsfel eller utsliten utrustning, som ofta enkelt kan åtgärdas och förhindra att skada uppstår. Förebyggande arbete mot skador lönar sig och sparar onödigt lidande.

Fastighetsägarens ansvar

Skadeförebyggande åtgärder är därför ett gemensamt intresse för såväl fastighetsägare som boende. Enligt lagen om skydd mot olyckor är det fastighetsägarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga uppkomst av, hindra eller begränsa skadorna vid en brand.

Komplettera din fastighetsförsäkring

Du som är kund hos oss kan komplettera din fastighetsförsäkring med ett Trygghetsavtal som vi erbjuder i samarbete med Anticimex. Tjänsten är ett förebyggande skydd mot brand- och vattenskador och innebär att du får en regelbunden genomgång av din fastighet för att upptäcka eventuella skador eller brister. Besiktning av lägenheter sker vart tredje år och brandskyddsinspektion av allmänna utrymmen sker varje år.

Skadeinspektörer med specialistkompetens

Brandkontorets egna skadeinspektörer med specialistkompetens inom brand och vatten kontrollerar allt som är väsentligt för att förebygga skador. Som fastighetsägare får du en bra helhetsbild av fastighetens status och information om eventuella brister samt förslag på åtgärder.

Trygghetsavtalets omfattning

Brandsäkerhet

• Vi utför brandskyddsinspektion av allmänna utrymmen och lämnar därefter rekommenderade åtgärder för att stärka brandskyddet i fastigheten.


• Vi hjälper till att genomföra det systematiska brandskyddsarbetet liksom olika stödåtgärder.


• Vi utför kontroll av skyltning, rökluckor, brandsläckare och utrymningsplaner.


• Efter avslutat arbete lämnar vi utförlig dokumentation.


Ytterligare tilläggstjänster avseende brandsäkerhet

• Vi utför utbildningar och övningar inom brand för att ytterligare stärka kompetensen hos berörd personal.


Inomhusmiljö

• Vi utför besiktning av lägenheter och allmänna utrymmen samt protokollför risk för fukt- och vattenskador.


• Vi utför skadedjursbekämpning (ingår redan i Brandkontorets fastighetsförsäkring).


• Vi lämnar skadedokumentation vid vattenskada.

Ytterligare tilläggstjänster avseende inomhusmiljö

• Vi utför avfuktning vid vattenskada.


• Vi utför skadedjursinspektioner i förebyggande syfte och placerar ut råttfällor i avloppssystem.


• Vi säkrar fastigheten mot fåglar.

 

Kontakta Jimmi Olsson, Anticimex Stockholm Syd, tel. 0708-19 00 87 om du vill komplettera din fastighetsförsäkring med Trygghetsavtalet.

undefined

 

Vi gör regelbundna besiktningar
för att upptäcka eventuella skador
eller brister.