Vinstutdelning 2018 till brandkontorets försäkringstagare med allframtidsförsäkring

Brandkontoret är ett kundägt försäkringsbolag. Enligt bolagsordningen är försäkringstagare av Allframtidsförsäkring serie I och serie III berättigade till vinstutdelning; dels ordinarie vinstutdelning från räkenskapsårets vinstmedel efter skatt, dels extra utdelning från eventuella realisationsvinster efter skatt.

För att erhålla årets utdelning måste du vara registrerad ägare av fastighet med Allframtidsförsäkring i serie I eller III den 1 januari 2018.

Till bolagsstämman den 9 maj 2019 kommer Brandkontorets styrelse att föreslå samma totala utdelning för 2018 som året innan, dvs 18,50 per tusen kronor försäkringsbelopp i serie I och 4,70 kr per tusen kronor försäkringsbelopp i serie III. Slutligt beslut om vinstutdelningens storlek tas av bolagsstämman.

Utdelningsprocessen
Utdelningsbesked kommer att skickas ut till alla försäkringstagare med Allframtidsförsäkring senast under april.

För att få din utdelning behöver du läsa igenom utdelningsbeskedet och kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta och att du var ägare till den allframtidsförsäkrade fastigheteten den 1 januari 2018. Om allt stämmer är det bara att fylla i din e-postadress, skriva under talongen och skicka i bifogat svarskuvert till BrandFactory som Brandkontoret anlitat för att hantera administrationen.

Om kontonumret är felaktigt kan du skriva i rätt nummer direkt på talongen.

Om du inte var ägare till fastigheten den 1 januari 2018 eller om ägarförhållandena förändrats kan du registrera ägarförändringen nedan.

Om adressen har ändrats kan du anmäla adressändringen till Brandkontoret nedan.

Om du skickar tillbaka talongen med korrekta uppgifter snarast så beräknas utdelningen kunna utbetalas under vecka 20 och 21. Tänk på att spara en kopia av utdelningsbeskedet till bokföringen.

Frågor & Svar

Hur fyller jag i utdelningsbeskedet?

Kontrollera att de förtrycka uppgifterna är korrekta. Om allt stämmer behöver du bara skriva under. Ändring av kontouppgifter görs direkt på utdelningsbeskedet.

För utbetalning behövs uppgift om fastighetsägares eller annan behörigs bankgiro/plusgirokonto eller bankkonto inkl. clearingnummer.

Varför ska jag fylla i utdelningsbeskedet?

Syftet är att Brandkontoret ska kunna få bekräftat att korrekta uppgifter om ägare, adress och kontonummer finns i våra register. Detta för att betalningen ska kunna göras och komma rätt mottagare tillhanda.

Vem kan skriva under utdelningsbeskedet?

Den som skriver under ska vara ägare eller annan behörig person som kan intyga uppgiften, vanligtvis ledamot i BRF:s styrelse eller förvaltare med fullmakt.

Har du sålt fastigheten efter den 1 januari 2018 ska behörig ägare skriva under årets utdelningsbesked och meddela oss om ägarbytet och datum.

Är fastigheten såld under 2017 eller tidigare ska den nya ägaren skriva under och erhålla utdelningen.

Varför ska jag meddela adressändring och ändring av ägarförhållanden på hemsidan?

Syftet är att förenkla det fysiska utdelningsbeskedets utförande och effektivisera administrationen och utbetalningen av utdelningen.

När betalas utdelningen?

Första utdelningen betalas vanligtvis ut tidigast en vecka efter beslut på bolagsstämman, förutsatt att utdelningsbeskedet är signerat och har kommit oss tillhanda. Bolagsstämman äger i år rum den 9 maj. Utbetalningen beräknas ske löpande varannan månad för sent inkomna talonger.

Vad gör jag om utdelningsbeskedet kommit bort?

Behöver du ha en kopia på utdelningsbeskedet kontakta [email protected]

Vart ska jag skicka utdelningsbeskedet?

Beskedet skickas underskrivet, så snart som möjligt, i bifogat svarskuvert eller adresserat till:

Brandkontoret, c/o BrandFactory Logistics
SVARSPOST Kundnummer 120 447 000
SE-137 69 Österhaninge

Skicka ej kopia per post/mejl till Brandkontorets ordinarie adress under pågående utdelningsperiod april-september.

Hur beskattas utdelning från Brandkontoret?

Brandkontoret är ett kundägt – s.k. ömsesidigt – försäkringsbolag. Utdelning lämnas på Allframtidsförsäkringen som köps med en engångspremie. Brandkontoret kan inte lämna rådgivning i skattefrågor. Du som kund måste för din del säkerställa hur utdelningen ska hanteras i redovisning och skattehänseende. Skatteverkets vägledning för beskattning av utdelning från ömsesidiga försäkringsbolag hittar du här:   Skatteverkets vägledning

Har du inte fått svar på din fråga?

Vid frågor som inte besvarats ovan, kontakta oss.

Kontakta oss