Brandkontoret är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att det ägs av försäkringstagarna. Verksamheten i Brandkontoret regleras i försäkringsrörelselagen och bolagsordningen. Brandkontorets överstyrelse består av etthundra personer som väljs för en period av fyra år. Det är också överstyrelsen som utser Brandkontorets styrelse.

 

Brandkontorets överstyrelse

Överstyrelsen består av etthundra personer som har tecknat försäkring hos Brandkontoret och därmed är delägare i bolaget. Överstyrelsen väljs för en period av fyra år och skall årligen, före utgången av juni månad, vid tidpunkt som styrelsen bestämmer, sammanträda för hållande av ordinarie bolagsstämma.

Nominering av ledamöter till överstyrelsen

Samtliga delägare är välkomna att inför valsammanträdet nominera ledamöter till överstyrelsen och att vid sammanträdet välja ledamöter till överstyrelsen. Valbar till ledamot av överstyrelsen är den, som genom försäkrad egendom, är delägare i bolaget. Rösträtt tillkommer fysisk eller juridisk person, som genom försäkrad fastighet är delägare i bolaget.

 

Bolagsstämma 2019

 

 • Bolagsstämma för överstyrelsen den 9 maj 2019 kl. 16.00

      Stämmomaterial publiceras här den 25 april

Protokoll bolagsstämma

Bolagsstämma 2018

Bolagsstämma 2017

Bolagsstämma 2016

Protokoll valsammanträde

Valsammanträde 2018

Valsammanträde 2017

Valsammanträde 2016

Brandkontorets styrelse

 • Hans Benndorf, ordförande

  Doktorsexamen Handelshögskolan Stockholm, född 1954. Blev invald i Brandkontorets styrelse år 2016. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Telia Pensionsstiftelse, Preera AB samt Solidar Liv Försäkring AB. Styrelseledamot Briab, North Net Connect AB och Metaforce AB.

 • Jan Ellström, vice ordförande
  Civilingenjör - född 1950. Blev invald i Brandkontorets styrelse 2011. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Olov Lindgren AB och Clarence Morberg Fastigheter AB. Styrelseledamot i Almega Fastighetsarbetsgivarna, Fastighetsägarna Sverige och Knut Olsson Fastigheter AB.
 • Cecilia Ardström
  Nationalekonomi, Handelshögskolan Göteborgs universitet, född 1965. Blev invald i Brandkontorets styrelse 2017. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Svensk Export Kredit (SEK) samt Guldsillen AB.

 • Christina Holmbergh

  Jurist, Stockholms Universitet - född 1967. Blev invald i Brandkontorets styrelse år 2016. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lansens Förvaltning AB, HEBA AB, LFE Fastighets AB samt i Fastighetsägarna Stockholms lokalavdelning Östermalm/Lidingö.

 • Lars-Göran Orrevall
  Civilekonom - född 1962. Blev invald i Brandkontorets styrelse 2011. Lars- Göran är chef för kapitalförvaltningen på Skandia Liv. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Skandia Fonder, styrelseledamot i Skandia Fastigheter Holding AB, Skandia Fastigheter AB och Skandia Samhällsfastigheter Holding AB.
 • Anders Rynell
  Civilekonom - född 1952. Blev invald i Brandkontorets styrelse 2017. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skandia Fastigheter Holding AB, Skandia Fastigheter AB och Skandia Samhällsfastigheter Holding AB.

Adjungerad till styrelsen

 • Birger Lövgren, vd 

  Agronom - född 1961. Brandkontorets VD från 1 februari 2018. Birger har före Brandkontoret bland annat varit VD i Agria Djurförsäkring i sju år och VD  i Länsförsäkringar Gävleborg i nio år.

   

Valberedning  för nominering av ledamöter till styrelsen

Erik Bodin, Gunilla Ericsson Bye och Johan Ljungberg

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter ur överstyrelsen. Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag som framgår av bolagsordningen, bland annat förslag på styrelseledamöter och revisorer samt arvoden till dessa.

 

Ordinarie revisor

Magnus Svensson Henryson, auktoriserad revisor PWC

Revisorssuppleant

Morgan Sandström, auktoriserad revisor PWC

Lekmannarevisorer

Carl-Johan Kastengren, Peter Mandel, Kristina Ränk

Aktuarie

Gunnar Roos

Brandkontorets bolagsordning

Brandkontorets bolagsordning stadfäst 17 maj 2018

 

Hans Benndorf
Hans Benndorf
Ordförande
Cecilia Ardström
Cecilia Ardström
Lars-Göran Orrevall
Lars-Göran Orrevall
Jan Ellström
Jan Ellström
Vice ordförande
Christina Holmbergh
Christina Holmbergh
Anders Rynell
Anders Rynell