VÅR HISTORIA

 

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor bildades redan år 1746 då ett antal fastighetsägare, med grosshandlare Charles Tottie i spetsen, gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand.

 

Storbränder i Stockholm

 

I mitten av 1700-talet var bränder ett stort problem i de tätbebyggda stadskärnorna i Stockholms innerstad. Genom Brandkontorets medverkan skulle hus snabbt kunna återuppbyggas på samma plats där de brunnit ner. Verksamheten tog verklig fart efter flera stora bränder i Stockholm på 1750-talet. Brandkontoret svarade för brandsläckningen i staden ända fram till brandkårens inrättande år 1875 men bidrog även till bland annat gatu- och vattenledningsarbeten och vändplatser för brandvagnarna som drogs av hästar.

 

Symbolen Fågel Fenix

 

När Brandkontorets verksamhet startade lät konungen meddela att ett märke skulle uppsättas på de fastigheter som försäkrades hos Brandkontoret. Fågel Fenix som reser sig ur askan blev Brandkontorets symbol och försäkrade hus fick sätta upp märket över husets port. Symbolen lever kvar än idag och är den logotype som vi använder oss av i vår dagliga kommunikation.

 

Väldokumenterad historia

 

Vår historia finns väl dokumenterad både genom film och böcker. När Brandkontoret 1946 firade 200 år publicerades en bok om Brandkontorets hus i kvarteret Aglaurus vid Mynttorget. Den senaste boken, För All Framtid av Mats Wickman, gavs ut i samband med vårt 250-årsjubileum. 

 

Brandkontoret idag

 

Precis som när vi startade vår verksamhet så är Brandkontoret ömsesidigt, vilket betyder att det är kundägt. Vi verkar fortfarande inom Stockholm men har numera utökat till att omfatta hela Stockholms län.  Som enda försäkringsform hade vi under lång tid Allframtidsförsäkringen. Det är en försäkringsform som fortfarande lever kvar men som på senare tid kompletterats med fler försäkringsformer. 

 

Brandkontorets säljorganisation består av:

 

Karin Hallberg, Försäkringschef

Magnus Holmberg, Kund och Försäljningsansvarig

Annely Cekredzi, Marknadskoordinator

 

Bradkontoret (orgnr 502002-6281) står är i egenskap av försäkringsbolag under Finansinspektionens tillsyn och våra rapporter finner ni under fliken ”Finansiell information”. Finansinspektionen har följande kontaktuppgifter;

www.fi.se

Brunnsgatan 3, Box 2891, 103 97 Stockholm.

Telefon 08-408 980 00.

 

undefined

Vårt 200-årsjubileum
firades med boken
Brandkontorets hus.