FINANSIELL INFORMATION

Årsredovisning 2017– året i korthet

  • Premieinkomst uppgick till 147,5 Mkr jämfört med 141,8Mkr året innan.
  • Premieinkomsten inom Allframtidsförsäkring uppgick till 11,1 Mkr jämfört med 16,9 Mkr året innan.
  • Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 64,6 Mkr jämfört med 5,0 Mkr året innan.
  • Resultatet efter skatt blev 428,2 Mkr jämfört med 475,9 Mkr föregående år.
  • Bolagsstämman i maj 2017 beslöt dela ut sammanlagt 139,6 Mkr.
  • Avkastningen på placeringstillgångarna uppgick till 9,0 % och värdet till 6129,7 Mkr.

Årsredovisningar

2017 »

2016 »

2015 »

Delårsrapporter per 30 juni

2018 »

Rapport om solvens och finansiell ställning

2017 »

2016 »

Översikt