VINSTUTDELNING

 

Brandkontoret är ett kundägt försäkringsbolag. Enligt bolagsordningen är försäkringstagare av Allframtidsförsäkring serie I och serie III berättigade till ordinarie vinstutdelning från räkenskapsårets vinstmedel efter skatt samt extra utdelning från eventuell realisationsvinst efter skatt. Utdelningen ska fördelas mellan de två serierna i proportion till storleken på deras balansräkningar och premiereserver. Utdelningsbeloppen anges per ”andel” där en andel definieras som 1000 kronor försäkringsbelopp. Exempel: Om utdelningen är 10 kr i serie I och en försäkringstagare har Allframtid serie I med ett försäkringsbelopp på 150 000 kronor blir försäkringstagarens utdelning 10 kr x 150 andelar = 1500 kr.

 

Med beaktande av bolagets goda finansiella ställning i förhållande till bolagets bedömda kapitalbehov för oförutsedda händelser, volatilitet i kapitalplaceringarnas värde, solvenskapitaltäckning, drift och investeringar bedömer styrelsen att bolaget för närvarande är tillräckligt kapitaliserat. Styrelsens utgångspunkt vid framtagning av förslag till utdelning är därför att bolagets rörelseresultat efter skatt i huvudsak kan lämnas som utdelning. Avsikten är att utdelningsnivån som därmed uppnåtts 2017 och 2018 ska vara uthållig och stabil i realt värde.

 

Styrelsens förslag till utdelning avseende räkenskapsåret 2018:

Bolagets aktieportfölj har med anledning av börsens nedgång under 2018 fallit i värde med 294 mkr, dvs ca. 10%. Mot bakgrund av bolagets ändå goda konsolidering och med hänsyn till det goda rörelseresultatet 2018, föreslår styrelsen oförändrad total utdelning, dvs 18,50 kr per andel för Allframtid serie I och 4,70 kr per andel för serie III.

 

Förslaget till utdelning fördelas enligt följande:
Ordinarie utdelning Allframtid serie I 14,80 kr Totalt utdelningsbelopp 88 457 346 kr
Extra utdelning Allframtid serie I 3,70 kr Totalt utdelningsbelopp 22 114 336 kr
Ordinarie utdelning Allframtid serie III 4,30 kr Totalt utdelningsbelopp 27 070 680 kr
Extra utdelning Allframtid serie III 0,40 kr Totalt utdelningsbelopp 2 518 203 kr
  Summa utdelning 140 160 565 kr

Visa mer information om vinstutdelning 2018