Om vi inte kommer överens

Om ni inte är nöjd med vår handläggning av ert ärende – kontakta oss

 

Brandkontorets målsättning är nöjda kunder. Därför finns en väl fungerande klagomålshantering för att ni som kund ska kunna få era intressen tillgodosedda.

Ibland kan dock missförstånd eller oenigheter uppstå i Brandkontorets skadebedömning. Om ni inte är nöjd med vårt beslut ta alltid kontakt med oss på Brandkontoret så att eventuella problem och missförstånd kan lösas.  Klagomål ger Brandkontoret möjlighet att fånga upp problem på området, att åtgärda dessa samt att vidta förebyggande åtgärder.

 

Kontakta inledningsvis den som handlagt ärendet

 

Om du är missnöjd med ett beslut kan du alltid inledningsvis kontakta den som handlagt ärendet. Bedömningen har kanske gjorts utan att handläggaren haft kännedom om alla omständigheter som kan ha betydelse för beslutet. En ny prövning kan då göras med ytterligare fakta som underlag. Oklarheter och meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal. Du kan alltid begära ett skriftligt motiverat beslut.

 

Begär omprövning

 

I andra hand kan du begära omprövning hos Brandkontorets klagomålsansvarig, Henrik Allenbert.

 

Rättsskydd i tvist med Brandkontoret

 

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan rättsskydd göras gällande i tvist med Brandkontoret. Förutsättningarna för rättsskydd framgår av gällande försäkringsbrev samt försäkringsvillkor.

 

Preskription

 

Om ni väntar för länge med att få er tvist prövad kan rätten till ersättning gå förlorad. För att undvika preskription måste talan väckas i domstol. Detta måste ske inom tre år från det att du fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast kunde göras gällande. Du har alltid tre månader på dig att väcka talan från det att Brandkontoret lämnat slutligt beslut.