FÖREBYGGA BRAND

Det går att förebygga och minska risken för brand genom att vara särskilt uppmärksam på platser i fastigheten där bränder vanligen startar. De flesta anlagda bränderna startar i källare, soprum, trapphus eller vindar. Därför är det av yttersta vikt att det råder ordning och reda för att främja ett gott brandskydd i fastigheten.

Allmänna utrymmen

 • Säkerställ att dörrar till soprum och pannrum hålls stängda
 • Dörrar till källare och vind skall vara låsta
 • Se till att vinds- och källarröjningar genomförs regelbundet och gångar hålls fria från brännbara och hindrande föremål
 • Även trapphusen skall hållas fria från brännbara och hindrande föremål. Luckor till sopnedkast i trapphus skall vara hela och hållas stängda.
 • Explosiva ämnen, brandfarliga vätskor eller gaser skall ej förvaras i förråd, källare eller vindar
 • Se till att husets elinstallationer hålls i gott skick.

Heta arbeten

 • Se till att de hantverkare du anlitar för så kallade heta arbeten verkligen vet vilka regler som gäller.
 • Heta arbeten är ett samlingsnamn för moment som kan orsaka brand genom uppvärmning eller gnistbildning i arbetsmomenten som exempelvis skärning, svetsning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.
 • De som utför heta arbeten kallas hetarbetare. Tre funktioner måste vara bemannade innan heta arbeten kan utföras; en tillståndsansvarig, brandvakten och hetarbetaren som utför själva arbetet.

Säkerställ effektiv utrymning

 • Alla utrymningsvägar skall vara helt fria från lösa föremål som exempelvis barnvagnar, cyklar, kartonger, pulkor och annat som kan hindra en snabb utrymning.
 • Det skall alltid finnas två alternativa utrymningsvägar, normalt trapphuset och ett fönster.
 • Räddningsvägar skall i de flesta fall finnas i anslutning till fastigheten och är vanligtvis ett villkor i för att få bygglov. Det är också en förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna hjälpa till vid en utrymning eller utföra ett släckningsarbete.
 • Räddningsvägarna skall hållas fria från föremål, skottas och vara väl uppmärkta.

Brandvarnare

 • Det är fastighetsägarens skyldighet att installera brandvarnare i sina fastigheter. I fastigheter med lägenheter så bör det finnas minst en brandvarnare per våningsplan.
 • Brandvarnare skall vara placerade så att brand kan upptäckas tidigt och även sovande personer kan väckas av larmet.
 • Genomför regelbunden kontroll och byt batterier enligt tillverkarens anvisningar.
 • En brandvarnare täcker vanligtvis ca 60 m2 och avståndet mellan utplacerade brandvarnare i ett bostadsutrymme ska normalt inte överstiga 12 meter.

Brandsläckare

 • Strategiskt placerade brandsläckare i fastighetens gemensamma utrymmen och inne i lägenheterna ger trygghet och kan avsevärt begränsa bränder.
 • I en större fastighet eller fastighet i flera plan bör det finnas flera släckare och dessa skall placeras synligt i anslutning till entréer och utgångar.
 • Brandsläckare finns med vatten, pulver, kolsyra eller skum. De skall underhållas och kontrolleras med jämna mellanrum. Pulversläckare skall lämnas in för genomgång på behörig verkstad efter 10 år eller bytas mot ut mot en ny släckare.

Tekniska installationer

Finns brandtekniska anordningar installerade, som exempel rökluckor eller fläktar skall en kontroll av dessa ske med återkommande intervall för att gå igenom funktion, uppmärkning, eventuella skador eller åverkan. Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ansvarar för att sådan kontroll utförs.

 

Vid brand ring alltid 112!

 

Källa: Brandskyddsföreningen

undefined

 

Väl synliga
brandsläckare ger trygghet och kan
avsevärt begränsa bränder.