Så här fungerar vinstutdelningen till våra delägare  

Brandkontoret är ett kundägt försäkringsbolag. Därför har försäkringstagare av Allframtidsförsäkring serie I och serie III rätt till ordinarie vinstutdelning från räkenskapsårets vinstmedel efter skatt enligt bolagsordningen samt extra utdelning från eventuell realisationsvinst efter skatt.

Utdelningen ska fördelas mellan de två serierna i proportion till storleken på deras balansräkningar och premiereserver. Beloppen anges per ”andel” där en andel definieras som 1 000 kronor försäkringsbelopp.

För att ta ett exempel: Om utdelningen är 10 kronor i serie I och en försäkringstagare har Allframtid serie I med ett försäkringsbelopp på 150 000 kronor blir försäkringstagarens utdelning 10 kronor x 150 andelar = 1500 kronor.

Bedömning av vår finansiella ställning
Med tanke på Brandkontorets goda finansiella ställning i förhållande till bolagets bedömda kapitalbehov för oförutsedda händelser, volatilitet i kapitalplaceringarnas värde, solvenskapitaltäckning, drift och investeringar bedömer styrelsen att bolaget för närvarande är tillräckligt kapitaliserat. Styrelsens utgångspunkt vid framtagning av förslag till utdelning är därför att merparten av rörelseresultatet efter skatt kan lämnas som utdelning till delägarna. Avsikten är att utdelningsnivån som uppnåtts 2017 och 2018 ska vara uthållig och stabil i realt värde.

Styrelsens förslag till utdelning avseende räkenskapsåret 2018

I och med börsnedgången 2018 minskade värdet på Brandkontorets aktieportfölj med 294 mkr. Det motsvarar ungefär 10 procent. Mot bakgrund av bolagets goda konsolidering i det stora hela och med hänsyn till det goda rörelseresultatet 2018, föreslår styrelsen en oförändrad total utdelning om 18,50 kronor per andel för Allframtid serie I och 4,70 kronor per andel för serie III.

Förslaget till utdelning fördelas enligt följande:
Ordinarie utdelning Allframtid serie I 14,80 kr.
Totalt utdelningsbelopp: 88 457 346 kr

Extra utdelning Allframtid serie I 3,70 kr.
Totalt utdelningsbelopp: 22 114 336 kr

Ordinarie utdelning Allframtid serie III 4,30 kr.
Totalt utdelningsbelopp: 27 070 680 kr

Extra utdelning Allframtid serie III 0,40 kr.
Totalt utdelningsbelopp: 2 518 203 kr

Summa utdelning: 140 160 565 kr

Kontakta oss angående utdelning

Har du frågor om hur vårt system för utdelning ser ut? Kontakta mig.

Eric McLain
[email protected]
08-545 286 01