Så här fungerar vinstutdelningen till våra delägare med Allframtidsförsäkring

Brandkontoret är ett kundägt försäkringsbolag. Därför har försäkringstagare av Allframtidsförsäkring serie I och serie III rätt till ordinarie vinstutdelning från räkenskapsårets vinstmedel efter skatt, samt extra utdelning från eventuell realisationsvinst efter skatt. Rätten till utdelning regleras i bolagsordningen.

Vinstutdelningen ska fördelas mellan de två serierna i proportion till storleken på deras balansräkningar och premiereserver. Beloppen anges per ”andel” där en andel definieras som 1 000 kronor försäkringsbelopp.

För att ta ett exempel: Om utdelningen är 10 kronor i serie I och en försäkringstagare har Allframtid serie I med ett försäkringsbelopp på 150 000 kronor blir försäkringstagarens utdelning 10 kronor x 150 andelar = 1500 kronor.

Utdelningspolicy baserad på Brandkontorets finansiella ställning

Bolagsstämman fastställer årligen vilken vinstutdelning som ska lämnas. Beslutet bygger på förslag som tas fram av styrelsen.

Med tanke på Brandkontorets goda finansiella ställning i förhållande till bolagets bedömda kapitalbehov för oförutsedda händelser, volatilitet i kapitalplaceringarnas värde, solvenskapitaltäckning, drift och investeringar bedömer styrelsen att bolaget för närvarande är tillräckligt kapitaliserat. Styrelsens utgångspunkt vid framtagning av förslag till utdelning är därför att merparten av rörelseresultatet efter skatt kan lämnas som utdelning till delägarna.

 

Bolagsstämmans beslut om utdelning avseende räkenskapsåret 2019

Vinstutdelning till Allframtid serie I: 21,00 kr.
Varav 15,65 kr utgör ordinarie vinstutdelning och 5,35 kr utgör extra vinstutdelning

Vinstutdelning till Allframtid serie III: 5,16 kr.
Varav 4,50 kr utgör ordinarie utdelning och 0,66 kr utgör extra utdelning

Totalt innebär detta att 159 mkr delas ut för räkenskapsåret 2019.

Information angående vinstutdelning 2021 som avser räkenskapsåret 2020 kommer uppdateras 26 mars 2021.

 

Kontakta oss angående utdelning

Har du frågor om vinstutdelning? Kontakta mig.

Eric McLain
[email protected]
08-545 286 01