Så här fungerar vinstutdelningen till våra delägare med Allframtidsförsäkring

Brandkontoret är ett kundägt försäkringsbolag. Därför har försäkringstagare av Allframtidsförsäkring serie I och serie III rätt till ordinarie vinstutdelning från räkenskapsårets vinstmedel efter skatt, samt extra utdelning från eventuell realisationsvinst efter skatt. Rätten till utdelning regleras i bolagsordningen.

Vinstutdelningen ska fördelas mellan de två serierna i proportion till storleken på deras balansräkningar och premiereserver. Beloppen anges per ”andel” där en andel definieras som 1 000 kronor försäkringsbelopp.

För att ta ett exempel: Om utdelningen är 10 kronor i serie I och en försäkringstagare har Allframtid serie I med ett försäkringsbelopp på 150 000 kronor blir försäkringstagarens utdelning 10 kronor x 150 andelar = 1500 kronor.

Utdelningspolicy baserad på Brandkontorets finansiella ställning

Bolagsstämman fastställer årligen vilken vinstutdelning som ska lämnas. Beslutet bygger på förslag som tas fram av styrelsen.

Med tanke på Brandkontorets goda finansiella ställning i förhållande till bolagets bedömda kapitalbehov för oförutsedda händelser, volatilitet i kapitalplaceringarnas värde, solvenskapitaltäckning, drift och investeringar bedömer styrelsen att bolaget för närvarande är tillräckligt kapitaliserat. Styrelsens utgångspunkt vid framtagning av förslag till utdelning är därför att bolagets rörelseresultat efter skatt i huvudsak kan lämnas som utdelning.

Utöver normala företagsekonomiska överväganden har styrelsen även beaktat att 2020 präglats av coronapandemin med stora ekonomiska och personliga konsekvenser i Sverige och världen. För Brandkontorets del noterar styrelsen att pandemin dock haft liten ekonomisk påverkan samt att Brandkontoret inte har mottagit några statliga stöd. Styrelsen ser därför inte behov att särskilt anpassa utdelningen med anledning av coronapandemin.

 

Bolagsstämmans beslut om utdelning avseende räkenskapsåret 2020

Vinstutdelning till Allframtid serie I: 22,00 kr.
Varav 12,50 kr utgör ordinarie vinstutdelning och 9,50 kr utgör extra vinstutdelning

Vinstutdelning till Allframtid serie III: 5,40 kr.
Varav 3,92 kr utgör ordinarie utdelning och 1,48 kr utgör extra utdelning

Totalt innebär detta att 167 mkr delas ut för räkenskapsåret 2020.

 

Har du frågor om vinstutdelning? Kontakta mig.

Eric McLain
utdelning@brandkontoret.se
08-545 286 01