Brandkontorets hållbarhetsarbete

Brandkontoret är specialiserat på försäkring av flerbostadshus och kommersiella byggnader i Stockholm. Bolaget var en av pionjärerna inom försäkringsväsendet och har sedan dess byggt upp en modern och skräddarsydd försäkringsprodukt.

 Försäkring är i sig en viktig produkt för ett hållbart samhälle eftersom den ger grundläggande förutsättningar för ett samhälle att bära risker. Försäkringssystemet fördelar kostnaderna för allvarliga skador över ett större kollektiv så att den inom kollektivet som drabbats av skadan får rimliga möjligheter att klara av den. I förlängningen – och insatt i ett modernt hållbarhetstänkande – får även metodiken för att återställa en skada betydelse för miljö och hållbarhet.

I ett ytterligare vidgat försäkringsperspektiv gynnas miljö och hållbarhet av att skador undviks och förebyggs. Skador kan förebyggas genom tekniska lösningar, förmedling av kunskap och genom upprätthållande av ett socialt stabilt och ansvarstagande samhälle.

Av naturliga skäl måste ett försäkringsbolag bygga upp och förvalta ekonomiska reserver. Genom att bedriva kapitalförvaltning på ett ansvarsfullt sätt, med hållbarhet och miljö i åtanke, blir hållbarhetsarbetet viktigt även här.

Brandkontoret värnar om ett hållbart samhälle och ett hållbart Stockholm. Under lång tid har bolaget verkat inom de sociala och försäkringsnära hållbarhetsaspekterna, för att under senare år utvidga detta viktiga engagemang även till kapitalförvaltning och till de egna ägda fastigheterna som är en del av Brandkontorets placeringstillgångar.

 

Försäkringsrörelsen

Brandkontoret har genom sin verksamhet under årens lopp bidragit till ett hållbart samhälle. Allt från att starta en försäkringsrörelse, förhindra bränder till att bygga upp en fungerande brandkårsverksamhet i Stockholms stad samt bidra ekonomiskt till människor i utsatthet.

 Skadeförebyggande arbete

Vår affärsidé är att tillgodose behovet av ekonomisk trygghet för fastighetsägare i Stockholms län genom väl anpassade försäkringslösningar. Vår högsta prioritet i försäkringsrörelsen är att det aldrig ska uppstå några skador i de fastigheter som försäkras av oss. Det tekniska skadeförebyggande arbetet genomför vi ofta i samarbete med partners, tex Brandskyddsföreningen, Restvärdesräddningen och Säkert vatten. Vårt hållbarhetsarbete drivs ur flera perspektiv – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Och vi premierar fastighetsägare som har få eller inga skador.

Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Genom att slippa renovera och bygga nytt så skonas miljön. Den sociala aspekten är också en viktig faktor, vi erbjuder trygga lösningar och hjälper till att bevara det som är värdefullt. Den ekonomiska aspekten är given i sammanhanget när det gäller att undvika skador på byggnader.

Leverantörer

När en skada inträffar kan vi påverka för att återställandet görs på ett så fördelaktigt sätt som möjligt, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Vi anlitar kompetenta entreprenörer för att reparera och återställa fastigheter. I det samarbetet kan vi ställa krav på materialval, transporter och även efterlevnad av uppförandekod. Vi kommer att se över detta under kommande år för att hitta rätt nivå på det arbetet ur ett hållbart perspektiv.

Insatser för samhället

Vårt samhällsengagemang har sträckt sig över lång tid, från donationer av släckningsfartyg och sponsring av brandstationer till dagens stöd för t. ex. Situation Stockholm, Mentor och Stadsmissionens viktiga uppsökande arbete i Stockholms stad. Vissa insatser blir riktade, som exempelvis vårt bidrag till brandskyddet i St. Paulskyrkan vid Mariatorget. Den ombyggda kyrkan är Stadsmissionens nya Mötesplats och en viktig verksamhet för stöd till människor som hamnat i utanförskap.

Medarbetare & kunder
Vi vill göra våra medarbetare och kunder stolta och vara en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs, mår bra och kan utvecklas så att vi kan leva upp till våra visioner, krav och förväntningarna som ställs på oss.  Brandkontoret arbetar också för att uppnå̊ en jämställd verksamhet och en jämn könsfördelning. I dag är 42 procent av de anställda kvinnor och i ledningsgruppen är fördelningen 50/50. För att få veta vad våra kunder tycker om oss så genomför vi Nöjd-Kundundersökningar vartannat år. Årets undersökning visade en ökning på alla områden jämfört med 2021. Vårt totala kundindex har ökat från 75 år 2021 till 84 i år, vilket visar att vi är på rätt väg i vårt kvalitetsarbete.

Förvaltning av egna fastigheter

Vi äger 19 fastigheter, belägna inom tullarna i Stockholm, varav två är kontorsfastigheter och resterande i huvudsak bostadsfastigheter.

Som ett led i att dels fokusera på vår kärnverksamhet, dels att stärka fastighetsförvaltningen inledde vi ett samarbete Einar Mattsson under 2017. Einar Mattsson förvaltar idag samtliga våra fastigheter och bedriver ett modernt hållbarhetsarbete som Brandkontoret tar del av.

Optimering av energiförbrukning

Under hösten 2022 startades ett arbete för att kartlägga energiförbrukningen i våra fastigheter för att identifiera energitjuvar och se över vilka insatser som bidrar till minskad förbrukning av el. Nya effektiva reglercentraler kommer också att installeras för snabbare och säkrare optimering. Pilotprojekt har startats och resultat från dessa kommer att användas för fortsatt optimering av alla fastigheter.

Utöver dessa åtgärder görs löpande energibesparande underhåll när fönster, fläktar och belysning byts ut mot miljöklassade fönster, energisnåla fläktar och LED-belysning.

 Gröna ytor och biologisk mångfald

Ett annat viktigt område rörande förvaltningen är de gröna ytor som omger våra fastigheter.

Einar Mattsson förvaltar allt från trädgårdar och naturmark till planteringar som omger våra byggnader och de har genomtänkta strategier för bevarandet av grönytor till förmån för pollinerande insekter. Våra utemiljöer skapar förutsättningar för den biologiska mångfalden och bidrar till att skapa gröna korridorer i stadsmiljön till nytta för både bin och människor.

Förvaltning av kapital

Vi har ett åtagande gentemot våra ägare och kunder att förvalta bolagets kapital på bästa sätt för att klara våra åtagande som försäkringsbolag samt kunna ge utdelning till ägarna. Brandkontorets kapitalförvaltning måste vara stabil och mycket långsiktig med rimlig avkastning och risk över tid.

Genom vår placeringsstrategi kan vi bidra till att påverka de hållbara utvecklingsmålen. Brandkontoret ska sträva efter att vara en ansvarsfull investerare och beakta hur placeringar kan påverka omvärlden.

Hållbara investeringar

För placeringar i aktier och aktiefonder, och även andra placeringar där det är möjligt, strävar Brandkontoret efter att på årlig basis integrera ESG-analys (Environmental, Social and Governance) i underlag för justeringar i portföljen för att successivt öka portföljens hållbarhetsstatus. Vid ESG-analys och genomlysning ska även EU-taxonomin beaktas och särskilt fokus på investeringarnas koldioxidavtryck.

De grundläggande normer och riktlinjer som vi ska lägga särskild vikt vid är FN:s barnkonvention, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Utöver detta har vi identifierat följande begränsningar för placeringar i företag som:

 • Producerar, moderniserar, underhåller eller distribuerar produkter som är speciellt utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, samt kärnvapen
 • Producerar pornografiskt material
 • Producerar cannabis eller cannabisbaserade produkter (gäller ej produktion av cannabis och cannabisbaserade produkter för medicinskt bruk)
 • Producerar tobaksprodukter till mer än 5 procent av omsättningen
 • Producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen

När möjligt ska Brandkontorets inriktning dessutom vara att undvika investeringar i bolag som producerar spel eller tjänster för gambling.

Genom samarbete med bland andra Skandia och SEB tar vi del av deras kunskap och riktlinjer inom kapitalförvaltning med inriktning på hållbarhet.
Skandias arbete med ansvarsfulla investeringar utgår från tre principer:

 • Välja in investeringar som bidrar till positiva hållbarhetseffekter.
 • Välja bort investeringar i bolag som avviker från internationella normer (som t ex FN:s Global Compact) och övriga bolag som Skandia bedömer som olämpliga för investeringar.
 • Påverka investeringar i en hållbar riktning

För att analysera hållbarhetsfaktorer i investeringsportföljer arbetar SEB med Impact Metric Tool, ett verktyg som kan appliceras på alla börsbolag världen över. Beräkningarna baseras på rapporterade företagsdata och kan mäta:

 • Faktorer som aggregerad kolintensitet, vattenförbrukning, jämställdhet och styrelseoberoende (ESG).
 • Effekter av ett företags produkter och tjänster på FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG).
 • Ett företags anpassning till EU:s nya hållbarhetsdefinition baserat på dess ekonomiska aktiviteter (EU-taxonomin).
 • De ekonomiska effekterna av fysiska klimatrisker och övergångsrisker (klimatscenarier i linje med TCFD:s rekommendationer).

I våra portföljer finns aktier i bolag som presterar mindre bra, bland annat vad gäller utsläpp av koldioxid och vattenförbrukning, men vi har också bolag som har en positiv inverkan på de hållbara utvecklingsmålen. Vi följer debatten och har en nära dialog med våra förvaltare om framtida hållbara strategier för våra portföljer.

Globala målen

När vi genomlyser vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv så jämför vi bland annat med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi har framför allt identifierat två mål där Brandkontorets verksamhet kan göra skillnad och bidra:

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Genom vår verksamhet är vi med och bidrar till en inkluderande och hållbar urbanisering.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

I vår verksamhet kan vi bidra till hållbarare produktion i såväl skadehanteringsfasen som i förvaltningen av våra egna fastigheter.

Samarbete nyckel till framgång
Att nå framgång i att verka för bättre miljö och hållbarhet ser vi som en process med ständigt lärande och ny information som vi tar till oss. 2026 väntas vi bli skyldiga att redovisa vårt hållbarhetsarbete formellt enligt krav som ställs inom lagen för rapportering enligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), vilket är en del av agendan för hållbar finansiering och en viktig del för att nå målen i EU:s gröna giv. Denna redogörelse är vårt första steg för att tydligare berätta om det hållbarhetsarbete som vi genomför.

Tillsammans med våra medarbetare, samarbetspartners, ägare och leverantörer ser vi fram emot en framgångsrik hållbarhetsresa.