Några ord om hur vi hanterar personuppgifter

Sedan 2018 gäller nya EU- regler om skydd vid behandling av personuppgifter. Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och beskriver förutsättningarna för laglig hantering. Förordningen ger den registrerade rätt till information om behandlingen och tillgång till personuppgifter, rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjlighet att i vissa fall begränsa behandlingen av personuppgifter.

Vad är en personuppgift? Vilka uppgifter behandlar Brandkontoret och varför är hanteringen nödvändig?
En personuppgift är information om en fysisk person, till exempel ett telefonnummer eller en adress, som kan kopplas till just den personen. Brandkontoret behandlar främst personuppgifter för att kunna teckna, administrera och fullgöra försäkringsavtal vilket även innefattar att bedöma risker, fullgöra rättsliga skyldigheter och framställa rättsliga anspråk. Vi behandlar också personuppgifter för att skicka ut information, sammanställa statistik, marknads- och kundanalyser samt för att fullfölja skyldigheter gentemot anställda och andra uppdragsgivare. Personuppgifterna vi hanterar på Brandkontoret kan i vissa fall komma att lämnas till myndigheter och samarbetspartners för att ta tillvara på våra kunders intressen på bästa sätt och fullgöra våra skyldigheter som försäkringsgivare. Detta görs främst i samband med skadereglering.

Personuppgiftsbiträden och ansvariga samarbetspartners inom Brandkontoret kan komma att lämna ut personuppgifter till:

• fastighetsförvaltare
• banker, inkassobolag och myndigheter
• försäkringsförmedlare och andra försäkringsbolag
• it-leverantörer

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och få ett registerutdrag. Du har dessutom rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall. Vidare kan du begära att hanteringen begränsas eller invända mot hanteringen av dina personuppgifter och begära att uppgifter som du själv har lämnat till oss flyttas till någon annan. (Så kallad dataportabilitet).

Har du frågor kring vår personuppgiftshantering eller önskar du ett registerutdrag? Hör av dig till info@brandkontoret.se
Ytterligare information hittar du på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se