Allframtidsförsäkring

Allt sedan Brandkontoret startade verksamheten år 1746 har vi erbjudit fastighetsägare inom Stockholms län att teckna Allframtidsförsäkring mot brand i sina fastigheter. Under många år var Allframtidsförsäkringen den allmänt gällande formen för försäkring av fastigheter i Stockholm.

Fram till idag har Brandkontoret tecknat Allframtidsförsäkringar för sammanlagt ca 4 000 fastigheter med ett sammanlagt försäkringsbelopp om ca 11 miljarder kronor.

Allframtidsförsäkring i tre serier

  • Serie I - Avser Allframtidsförsäkring med rätt till utdelning som tecknats fram till och med 1992. Några nya försäkringar tecknas inte längre i Serie I.
  • Serie II - Avser Allframtidsförsäkring utan rätt till utdelning som tecknats fram till och med 1992. Några nya försäkringar tecknas inte längre i Serie II.
  • Serie III - Avser Allframtidsförsäkring med rätt till utdelning och nytecknas från och med 1995.

Villkor för tecknande av Allframtidsförsäkringen

Serie III tecknas på villkoret att premien utgörs av ett procentuellt belopp av försäkringsbeloppet. Vid fullvärdesförsäkring utgörs detta av den försäkrade byggnadens beräknade återuppbyggnadsvärde. Procentsatsen är beroende av vilken byggnadsklass den försäkrade byggnaden har. För fastigheter klass I (fastigheter helt byggda av sten) uppgår premien nu till 9,0 % av försäkringsbeloppet och för fastigheter klass II (fastigheter delvis byggda av sten) uppgår premien nu till 9,2 % av försäkringsbeloppet. För fastigheter enligt klass III och IV görs premiebedömning i varje särskilt fall.

Fullvärdesförsäkring

Då fastighet fullvärdeförsäkras gäller försäkringen för fullvärde intill dess det första inträffar av att det gått tio år eller byggnadskostnadsindex stigit med 50 % sedan försäkringen tecknades.

Försäkringspremien för allframtidsförsäkring är avdragsgill mot fastighetens inkomster med 5 % det året försäkringen tecknas. Resterande del av premien är ej avdragsgill.

 Skatteverkets vägledning gällande beskattning av allframtidsframtidsförsäkring

 Skatteplikten för en utbetalning av överskott från ömsesidigt skadeförsäkringsföretag i form av vinstutdelning, där grunden för utbetalningen är en innehavd försäkring i utdelande företag, avgörs av om premien för försäkringen skulle få dras av om den betalas samma år som utbetalningen avser.

Eftersom premien endast kan vara avdragsgill i inkomstslaget näringsverksamhet ska utbetalningen bara tas upp i det inkomstslaget och då enbart om försäkringen kan hänföras dit. Dessutom ska utbetalningen bara tas upp till den del premien skulle vara avdragsgill. Läs mer i följande information från Skatteverket

Utbetalning från ömsesidigt skadeförsäkringsföretag i form av vinstutdelning.

undefined

Allt sedan starten
har Brandkontoret erbjudit
Allframtidsförsäkring.