Våra rutiner vid skada

Om olyckan är framme kan det vara bra att veta vilka rutiner som gäller. Här nedan får du en kortfattad beskrivning av de olika momenten vid skada i vanlig bostadsfastighet respektive bostadsrättsförening.

Rutiner vid skada i fastighet
1. Hyresgäst kontaktar fastighetens kontaktperson om en skada upptäcks i lägenheten.
2. När kontaktpersonen sett skadan på plats anmäls den till oss via vår skadeanmälan här på hemsidan.
3. Vi kontaktar fastighetens kontaktperson för att få mera information om skadan. Då görs även bedömningen om Brandkontoret behöver besiktiga skadan. Vid besiktning av skadan fastställs dess omfattning och vilka åtgärder som bör vidtas.
4. Vi ombesörjer i samråd med försäkringstagaren att entreprenör kommer till platsen.
5. Brandkontoret ersätter skadan minus gällande självrisk. Avskrivningar kan också bli aktuella.

Rutiner vid vattenskada i bostadsrättsförening
1. Medlem/ hyresgäst kontaktar styrelseledamot eller fastighetens kontaktperson om vattenskada upptäcks i lägenheten.
2. När styrelsen/kontaktperson sett skadan på plats anmäls den till oss via vår skadeanmälan här på hemsidan.
3. Vi kontaktar föreningens kontaktperson för att få mera information om skadan. Då görs även bedömningen om Brandkontoret behöver besiktiga skadan. Vid besiktning av skadan fastställs dess omfattning och vilka åtgärder som bör vidtas samt om det är fråga om en vatten- eller vattenledningsskada. Oavsett vatten- eller vattenledningsskada kan hela skadan regleras via fastighetens försäkring. Föreningen svarar för vattenledningsskador om inte medlemmen varit vållande. För vattenskada har medlemmen ett underhållsansvar för skador inne i lägenheten och ansvarar för dessa skador oberoende av vållande.
4. Vi ombesörjer i samråd med försäkringstagaren att entreprenör kommer till platsen.
5. Vi ersätter skadan minus gällande självrisk. Avskrivningar kan också bli aktuella.
6. Rör det sig däremot om en vattenledningsskada enligt bostadsrättslagen får föreningen stå för självrisken såvitt inte medlemmen vållat skadan.
7. Medlemmen ska i sin tur anmäla skadan till sitt försäkringsbolag på bostadsrättstillägget.

Maskinskaderapport
Vid anmälan om maskinskada skall även blanketten maskinskaderapport fyllas i av reparatören. Vi ber er se till att den ifyllda blanketten skickas till oss.

Hantering av personuppgifter
Alla personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).