VÅRA RUTINER VID SKADA

Om olyckan är framme kan det vara bra att veta vilka rutiner som gäller. Här nedan får du en kortfattad beskrivning av de olika momenten vid skada i vanlig bostadsfastighet respektive bostadsrättsförening.

Rutiner vid skada i fastighet

1. Hyresgäst kontaktar fastighetens kontaktperson om en skada upptäcks i lägenheten.

2. När kontaktpersonen sett skadan på plats anmäls den till oss via vår skadeanmälan här på hemsidan.

3. Vi kontaktar fastighetens kontaktperson för att få mera information om skadan. Då görs även bedömningen om Brandkontoret behöver besiktiga skadan. Vid besiktning av skadan fastställs dess omfattning och vilka åtgärder som bör vidtas.

4. Vi ombesörjer i samråd med försäkringstagaren att entreprenör kommer till platsen.

5. Brandkontoret ersätter skadan minus gällande självrisk. Avskrivningar kan också bli aktuella.

Rutiner vid vattenskada i bostadsrättsförening

1. Medlem/ hyresgäst kontaktar styrelseledamot eller fastighetens kontaktperson om vattenskada upptäcks i lägenheten.
2. När styrelsen/kontaktperson sett skadan på plats anmäls den till oss via vår skadeanmälan här på hemsidan.

3.Vi kontaktar föreningens kontaktperson för att få mera information om skadan. Då görs även bedömningen om Brandkontoret behöver besiktiga skadan.Vid besiktning av skadan fastställs dess omfattning och vilka åtgärder som bör vidtas samt om det är fråga om en vatten- eller vattenledningsskada. Oavsett vatten- eller vattenledningsskada kan hela skadan regleras via fastighetens försäkring. Föreningen svarar för vattenledningsskador om inte medlemmen varit vållande. För vattenskada har medlemmen ett underhållsansvar för skador inne i lägenheten och ansvarar för dessa skador oberoende av vållande.
4. Vi ombesörjer i samråd med försäkringstagaren att entreprenör kommer till platsen.

5. Vi ersätter skadan minus gällande självrisk. Avskrivningar kan också bli aktuella.
6. Vid en vattenskada kan föreningen enligt bostadsrättslagen av medlemmen återkräva den del av självrisken som gäller kostnader för åtgärder på lägenhetens ytskikt.
7. Rör det sig däremot om en vattenledningsskada enligt bostadsrättslagen får föreningen stå för självrisken såvitt inte medlemmen vållat skadan.
8. Medlemmen ska i sin tur anmäla skadan till sitt försäkringsbolag på bostadsrättstillägget.

 

Maskinskaderapport

Vid anmälan om maskinskada skall även blanketten maskinskaderapport fyllas i av reparatören. Vi ber er se till att den ifyllda blanketten skickas till oss. 

Fördelning av kostnader efter vattenskada i bostadsrättsförening

Man upptäcker en skada i en lägenhet som orsakats av medlemmens diskmaskin som regleras som en vattenskada.

Skadans omfattning

  • Lägenhet A – skador på parkettgolv i kök, hall och del av vardagsrum.
  • Lägenhet B - (underliggande) skador på det målade taket i kök och hall.

Fastighetsförsäkringen gäller med självrisken 22 200 kronor * och ersätter samtliga skador i båda lägenheterna (även ytskikt och installationer som medlemmen ansvarar för).

Kostnadsfördelning

Då det gäller en vattenskada kan föreningen fördela kostnaden för medlemmens installationer och ytskikt maximalt upp till föreningens självrisk enligt nedan.

  • Lägenhet A - återställande av ytskikt och installationer kostar 35000 kronor.
  • Lägenhet B - återställande av ytskikt och installationer kostar 8000 kronor.

Totalsumman blir 43 000 kronor.

Självrisk

  • Lägenhet A - bär (35’/43’) 81 % av självrisken, dvs 17 982 kronor.
  • Lägenhet B - bär (8’/43’) 19 % av självrisken, dvs 4218 kronor.

Med ovanstående hantering av en vattenskada får föreningen tillbaka sina utlägg för självrisken.

*Man kan ha valt andra belopp som grundsjälvrisk.

 

 

 

Alla personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).