FINANSIELL INFORMATION

Årsredovisning 2016 – året i korthet

  • Premieinkomst uppgick till 141,8 Mkr jämfört med 148,5 Mkr året innan.
  • Premieinkomsten inom Allframtidsförsäkring uppgick till 16,9 Mkr jämfört med 30,5 Mkr året innan.
  • Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 5,0 Mkr jämfört med 25,2 Mkr året innan.
  • Resultatet efter skatt blev 475,9 Mkr jämfört med 502,3 Mkr föregående år.
  • Bolagsstämman i maj 2016 beslöt dela ut sammanlagt 147 Mkr, vilket är den högsta summan någonsin som delats ut.
  • Avkastningen på placeringstillgångarna uppgick till 12,5 % och värdet till 5 729,1 Mkr.

Årsredovisningar

2016 »

2015 »

2014 »

Delårsrapporter per 30 juni

2017 »

2016 »

2015 »

Rapport om solvens och finansiell ställning

2016 »

Översikt